Valio Eesti AS tegevus-, kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Igapäevases äritegevuses toimib Valio Eesti (edaspidi Organisatsioon) vastutustundlikult, kehtivale seadusandlusele ja õiguslikele nõuetele vastavuses ning sidusrühmade ootustega arvestades.

Valio Eesti tegevuspoliitika ja organisatsiooni vastutus jaguneb järgmisteks tegevuspõhimõteteks:

 • Loome tõeliselt innovaatilisi tooteid
 • Kliendi-ja tootekasumlikkus juhib meie tegevusi
 • Võtame isikliku vastutuse ja õpime parimatelt
 • Kindlustame tulevikku eetiliselt ja majanduslikult jätkusuutlike tegevustega

1. Loome kvaliteetseid, maitsvaid ja innovaatilisi tooteid

Pakume tarbijatele kvaliteetseid, maitsvaid, funktsionaalseid ja värskeid tooteid iga päev.

Jälgime ja arendame toiduohutust ISO 22 000 standardi põhimõtete kohaselt:

 • Pühendume headest tootmistavadest kinnipidamisele ja arendame pidevalt oma tegevusi nendest tavadest lähtuvalt
 • Kasutame oma toodetes tervetelt loomadelt saadud kvaliteetset toorpiima ja teisi kvaliteetseid tooraineid
 • Valmistame hügieenilises tootmiskeskkonnas puhtaid ja korrektseid tooteid, mis on tarbijale ohutuid
 • Ennetame võimalikke riske toote hügieenile või tootmisüksuste toimimisele

2. Kliendi-ja tootekasumlikkus juhib meie tegevusi

Juhime tegevusketti piimatootjast kaupluseni vastavuses ISO 9001 juhtimissüsteemi standardi nõuetega. Laboratooriumi tegevuses jälgime ISO 17025 põhimõtteid.

Organisatsiooni kvaliteedijuhtimise põhimõtted on järgmised:

 • Tegutseme süstemaatiliselt klientide ja tarbijate vajadustest lähtuvalt
 • Tegutseme vastutustundlikult ja kindlustame tegevuste ja toodete kvaliteedi läbi koostöö
 • Arendame pidevalt oma tegevusi Organisatsiooni kõikidel tasanditel

Ostutegevustes teeme koostööd selliste partneritega, kelle väärtused ja eesmärgid sobivad kokku Valio omadega.

Vahendame avatult ja interaktiivselt teavet sidusrühmadele oma toodete ja tegevuste ning nende mõjude kohta. Teabe jagamine aitab ellu viia Valio väärtustel põhinevat toimimist.

Jälgime rahvusvahelisi reklaamitegevuse nõudeid ja juhiseid. Turunduskommunikatsioonis jälgime täiendavaid eetilisi põhimõtteid nagu tõe, võrdõiguslikkuse, hea tava ja turvalisuse põhimõte.

3. Võtame isikliku vastutuse ja õpime parimatelt

Oleme usaldusväärne ja õiglane tööandja ning hoolitseme töötajate heaolu eest. Juhtimis- ja koostööoskuste arendamisel on tähtis osa töötajate tööga rahulolu kujundamisel. Eesmärgiks on, et töötajad saavad teha mõtestatud tööd, tipptasemel juhtimise all ja hästi toimival töökohal.

Ennetava töötervishoiualase tegevusega kaitseme töötajaid tööõnnetuste ja kutsehaiguste eest.

Organisatsiooni tööturvalisuspõhimõtted on:

 • Kõiki tööõnnetusi ja kutsehaigusi saab ennetada
 • Turvalisus toetab toodete ja tegevuste kõrget kvaliteeti
 • Turvalisus on tervis ja heaolu
 • Turvalisus on ühine asi

4. Kindlustame tulevikku eetiliselt ja majanduslikult jätkusuutlike tegevustega

Keskkonnajuhtimissertifikaat ISO 14 001 katab Valio tegevusi Soomes ja Eestis.

Organisatsiooni keskkonnajuhtimispõhimõtted on:

 • Hindame keskkonnajuhtimissüsteemi toimimist regulaarsete sise- ja välisauditeerimiste käigus nii Organisatsiooni kui tegevuskohtade tasandil
 • Vaatame keskkonnaeesmärgid üle igal aastal
 • Peamised keskkonnanäitajad on Organisatsiooni iga-aastase majandusaruande osaks

Võtame vastutuse keskkonna eest, hankides keskkonnamõjusid vähendavat tehnoloogiat, kasutades toorainet ja energiat säästlikult ning soodustades taaskasutatavate, taasringlusesse võetavate ja energiasäästlike pakendite kasutamist. Riskide hindamine on igapäevase juhtimistegevuse lahutamatu osa, mille eesmärgiks on tuvastada igapäevategevustega kaasnevad riskid ning võimaluste piirides kahjulikke mõjusid vältida. Vastutame kindlustuskatte organiseerimise eest kindlustuspoliitika raames.