Keskkond

Tegutseme keskkonnasäästlikult ja -sõbralikult

Valio Eesti on ainus piimatööstus Eestis, mida on tunnustatud keskkonnasertifikaadiga 14001. See tähendab, et võtame vastutuse keskkonna ees hankides keskkonnamõjusid vähendavat tehnoloogiat, kasutades säästlikult toorainet ja energiat ning soodustades taaskasutatavate, taasringlusesse võetavate ja energiasäästlike pakendite kasutamist.

Keskkonnaalane ISO sertifikaat on kinnitus sellest, et oleme oma tegevusprotsessid põhjalikult kaardistanud ning selle tulemusena on võimalik kokku hoida kulusid ja tõsta efektiivsust, vähendada keskkonnakulusid, olla paremini vastavuses seadustega ning anda igale tarbijale kindlus, et nende lemmiktooted on valmistatud keskkonnasõbralikult ja –säästlikult.

Keskkonnasõbralik- ja säästlik lähenemine on meie igapäevatöö osa:

 • Hindame keskkonnajuhtimissüsteemi toimimist regulaarsete sise- ja välisauditeerimiste käigus nii ettevõtte terviku- kui tegevuskohtade tasandi
 • Vaatame igal aastal üle keskkonna-alased eesmärgid
 • Peamised keskkonnanäitajad on meie iga-aastase majandusaruande osaks

Valio Eesti AS olulised keskkonnalased eesmärgid:

 • Reovee koguse ja reostuskoormuse vähendamine
 • Vee ja energia säästlik kasutamine
 • Olmejäätmete vähendamine

Oma ostutegevuses teeme koostööd selliste partneritega, kelle väärtused ja eesmärgid sobivad kokku Valio Eesti keskkonnaalaste eesmärkidega. See tegevuspõhimõte tähendab tasakaalu leidmist keskkonna ning sotsiaalsete- ja äriliste eesmärkide vahel.

Energia- ja ressursitõhususe audit

Perioodil 29.08.2018 - 15.07.2019 viidi koostöös Nomine Consult OÜ-ga läbi Valio Eesti Laeva Meierei ja Võru Juustutööstuse detailne energia- ja ressursiaudit. Auditi eesmärgiks oli Valio Eesti tootmisüksuste energia ja materiaalsete ressursside kasutamise analüüs, mille põhjal tuvastada meetmeid tänase ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

Projekti tulemuseks olid konkreetsed võimalused ja tegevused ressursisäästlikumate tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmiseks. Energia- ja ressursitõhususe audit Valio Eesti tootmisüksustes viidi läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" meetme ja rahastuse toel.

Valio Eesti AS keskkonnapoliitika

Järgime keskkonnaseaduseid ja lähtume oma keskkonnaalases tegevuses pideva arengu põhimõttest.

 • Peame kinni keskkonnaseadustest ning kohalike ametiasutuste väljastatud keskkonnalubadest ja muudest eeskirjadest.

 • Valio Soome ja Eesti üksustes kasutatavale keskkonnajuhtimissüsteemile on antud ISO 14001 sertifikaat. See poliitika kehtib aga meie kõikides üksustes.

Oleme teadlikud oma tegevuse keskkonnamõjust ja püüame seda tegevuse arendamise abil vähendada, võttes arvesse olelusringi perspektiivi.

 • Teame oma tegevuse peamisi keskkonnamõjusid ning jälgime ja kaalume neid otsustusprotsessis.

 • Hindame oma tegevuse keskkonnariske ja anname endast parima, et neid ennetada.

 • Püstitame keskkonnaalaseid eesmärke oma keskkonnamõju vähendamiseks ja materjalitõhususe parandamiseks.

Püüdleme oma tegevuses heitkoguste vähendamise ja keskkonna saastamise ärahoidmise poole.

 • Pooldame puhta ja ressursitõhusa tootmistehnoloogia kasutamist, mis säästab kliimat ja vett. Transpordi valdkonnas eelistame väikese keskkonnamõjuga tõhusaid lahendusi.

 • Soojuse tootmiseks eelistame kasutada taastuvkütust.

 • Võtame arvesse oma pakkematerjalide keskkonnamõju. Ringmajanduse edendamiseks eelistame kasutada taastuvaid pakkematerjale, mida saab kokku koguda ja ringlusse võtta.

On oluline, et meie peamised koostööpartnerid toetaksid meie tegevuse eesmärke ja oleksid neile samuti pühendunud.