Keskkond

Tegutseme keskkonnasäästlikult ja -sõbralikult

Valio Eesti on ainus piimatööstus Eestis, mida on tunnustatud keskkonnasertifikaadiga 14001. See tähendab, et võtame vastutuse keskkonna ees hankides keskkonnamõjusid vähendavat tehnoloogiat, kasutades säästlikult toorainet ja energiat ning soodustades taaskasutatavate, taasringlusesse võetavate ja energiasäästlike pakendite kasutamist.

Keskkonnaalane ISO sertifikaat on kinnitus sellest, et oleme oma tegevusprotsessid põhjalikult kaardistanud ning selle tulemusena on võimalik kokku hoida kulusid ja tõsta efektiivsust, vähendada keskkonnakulusid, olla paremini vastavuses seadustega ning anda igale tarbijale kindlus, et nende lemmiktooted on valmistatud keskkonnasõbralikult ja –säästlikult.

Keskkonnasõbralik- ja säästlik lähenemine on meie igapäevatöö osa:

  • Hindame keskkonnajuhtimissüsteemi toimimist regulaarsete sise- ja välisauditeerimiste käigus nii ettevõtte terviku- kui tegevuskohtade tasandi
  • Vaatame igal aastal üle keskkonna-alased eesmärgid
  • Peamised keskkonnanäitajad on meie iga-aastase majandusaruande osaks

Valio Eesti AS olulised keskkonnalased eesmärgid:

  • Reovee koguse ja reostuskoormuse vähendamine
  • Vee ja energia säästlik kasutamine
  • Olmejäätmete vähendamine

Oma ostutegevuses teeme koostööd selliste partneritega, kelle väärtused ja eesmärgid sobivad kokku Valio Eesti keskkonnaalaste eesmärkidega. See tegevuspõhimõte tähendab tasakaalu leidmist keskkonna ning sotsiaalsete- ja äriliste eesmärkide vahel.

Energia- ja ressursitõhususe audit

Perioodil 29.08.2018 - 15.07.2019 viidi koostöös Nomine Consult OÜ-ga läbi Valio Eesti Laeva Meierei ja Võru Juustutööstuse detailne energia- ja ressursiaudit. Auditi eesmärgiks oli Valio Eesti tootmisüksuste energia ja materiaalsete ressursside kasutamise analüüs, mille põhjal tuvastada meetmeid tänase ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

Projekti tulemuseks olid konkreetsed võimalused ja tegevused ressursisäästlikumate tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmiseks. Energia- ja ressursitõhususe audit Valio Eesti tootmisüksustes viidi läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" meetme ja rahastuse toel.