Karjäärivõimalused Valio Eestis

Valio väärtuseks on teha parimat ning seda ka töötajatele mõeldes. Töötame iga päev innustunult uuenduslikke toodete kallal, et pakkuda Eesti tarbijatele kvaliteetseid, maitsvaid, funktsionaalseid ja värskeid piimatooteid. Neid tooteid valmistame suure pühendumuse, südame ja 110 aastase kogemusega. Meie viimase aja suurimateks tunnustusteks on 2017 Eesti Parim Kaste Alma Vene DIP!, 2018 Eesti Parim Kaste Alma Kreeka DIP!, Eesti Parima Toiduaine 2015 tiitel Valio Gefilus Cappuccino Keefirile ning 2013. aastal võidetud Eesti Parima Piimatoote tiitel meie juustuvaliku tipule, itaaliapärasele juustule Valio Forte Speciale. Selliste suurepäraste tulemuste taga on väga hea meeskonnatöö, soov jätkuvalt areneda ja kindlasti ka üksteiselt õppimine ning koostöövalmidus.

Valio Eesti on usaldusväärne ja õiglane tööandja ning hoolitseb töötajate heaolu eest. Pakume töötajatele arenemis- ja koolitusvõimalusi nii erinevatel ametikohtadel kui ka karjäärietappides. Kõikides tegevustes püüame edasi arendada oma oskusi, teadmisi ja juhtimist. Eesmärgiks on, et me kõik saaks teha sisulist väärtust lisavat tööd, ambitsioonikalt püstitatud eesmärkide ning oma ala parimate tippude keskel. Valio Eesti koolitus-ja arendusprogrammid on kohandatud töötajate ja Valio äritegevuse eesmärkidele vastavaks ning iga-aastaselt investeerime oma töötajate koolitamisesse rohkem kui 57 000 eurot.

Miks töötada Valio Eestis? Lood töötajate suu läbi.

Värbamine ja valik

Valio Eesti eesmärgiks on luua ja arendada töötajatega pikaajalisi vastastikuseid töösuhteid, mida illustreerib hästi meie töötajate pikk keskmine tööstaaž - 9 aastat. Töötaja valikul võtame arvesse tema baasteadmisi, töökogemust ja potentsiaali määral, mis ulatuks kaugemale kui täidetav konkreetne ametikoht.

Töötajate sisseelamisperiood

Töösse sisseelamist soodustab koolitus ja abi kolleegidelt. Peame tähtsaks kõigi töötajate võimalikult kiiret ja edukat sisseelamist uuele ametikohale, mistõttu tagame igale uuele kolleegile organisatsiooni eesmärke, kultuuri ning protseduure hõlmava koolitusprogrammi ning personaalset arengut toetava mentori.

Vajadusel viiakse läbi ka tööalane väljaõpe ja tuge sisseelamisperioodil pakuvad nii juhid kui ka kogenud kolleegid.

Järelkasvu tagamine

Pidevaks arenguks on oluline haritud töötajaskonna pealekasv ja head koostöösuhted haridusasutustega. Sel eesmärgil anname võimaluse Valio Eesti erinevates üksustes praktika läbiviimiseks. 

Töö tasustamine ja soodustused 

Töötajaid tasustatakse otsesel teel, makstes tasu, mis tagaks arvestatava elukvaliteedi ja võimaldaks pidevat arengut. Tasupaketi komponendid on:

  • fikseeritud tasu;
  • kompetentsidel põhinev püsilisatasu,
  • silmapaistvatel töötulemustel põhinev muutuvtasu,
  • tööandja soodustused.

Täiendavate hüvedena pakume ettevõtte kulul spordisaali külastamist, täiendavat 7-päevalist talvepuhkust ja soodsat omatoodete ostu. Peame töötaid meeles tähtsate sündmuste puhul nagu juubel, tööjuubel, kooli lõpetamine, abiellu astumine, lapse sünd ja kooli minek. Ühegi ettevõttes täistööajaga töötaja töötasu põhiosa ei jää alla 700 euro kuus.

Info liikumine

Valio Eesti toetab avatud kommunikatsioonipoliitikat, mis aitab töötajatel aru saada ettevõtte hetkeolukorrast, majandusseisust ning nende võimalustest kaasa aidata ettevõtte tulemuste kasvule. Samuti peame oluliseks info regulaarset ja avatud liikumist üksuste, kolleegide ning alluvate-ülemuste vahel. Infokoosolekud kontoritöötajatele toimuvad kord kuus, lisaks vahendame operatiivset infot meie ettevõtte siseportaalis, digitaalsetel infoekraanidel ning kord kvartalis ilmuvas siselehes Valiolane.

Töökeskkond ja töötingimused

Valio Eesti investeerib pidevalt paremate töötingimuste loomisesse (kaasaegsed töövahendid, seadmed, tööruumid, tööriietus, kaitsevahendid jne). Ohutegurite mõõtmised, riskianalüüs ja sõltumatute ekspertide tähelepanekud on aluseks, et viia sisse vajalikke muutusi. Ennetava töötervishoiualase tegevusega kaitseme töötajaid tööõnnetuste ja kutsehaiguste eest ning oleme kõik oma töötajad kindlustatud õnnetusjuhtumi ja kutsehaiguste vastu. Lisaks on töötajatel, kes tihti välislähetustel käivad, olemas ka reisikindlustus.